MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR VE TANIMLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

 

A. .............. ; (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
B. Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama Anonim Şirketi (bundan sonra “SATICI/SATICI” olarak anılacaktır)

 

ALICI
Adı, Soyadı, Unvanı: ..............
Adres: ..............
Telefon: ..............
E-Posta: ..............
SATICI
Ticaret Ünvanı: Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama Anonim Şirketi
Mersis No: 0463112455500001
Adres: ZÜMRUTEVLER MAHALLESİ NAZMİ İLKER SOKAK NO.30 - MALTEPE /İSTANBUL
Kep Adresi : hommbitkisel@hs01.kep.tr
Telefon: 444 77 97
E-Posta: bilgi@hommbitkisel.com.tr

 

 

 

İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Yukarıda bilgileri verilen ALICI ve SATICI birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

 

TANIMLAR
ALICI : İşbu Sözleşme’deki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, SATICI’nın uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, SATICI’nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak sunduğu ürün veya ürünleri (“Ürün veya Ürünler” ) satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ifade eder.
SİTE : https://www.hommbitkisel.com.tr/ url’li web sayfasını ifade eder.
SATICI : Uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu Ürün veya Ürünler’in satımını yapan tüzel/gerçek kişi’yi ifade eder.
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nu ifade eder.
TÜKETİCİ : Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder..
2.SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
2.1. İşbu Sözleşme, ALICI'nın SATICI’dan almak istediği aşağıda belirtilen Ürün veya Ürünler’in ALICI'ya satışı ile teslimi ve diğer konulara ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. ALICI işbu Sözleşme’yi web sitesi üzerinden kabul etmekle veya çağrı üzerine kabul beyanıyla onaylamış kabul edilir.
2.2. İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'e uygun olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda Taraflar Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme SATICI ile ayrı ayrı akdedilen sözleşmeleri ve eklerinde yer alan hükümlerin ifasını engellemeyecektir.
3.ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
3.1. ALICI olmak için gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. ALICI bu Sözleşme’yi elektronik ortamda kabul etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur. Tüzel kişilik adına işlem yapanların, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. ALICI, SATICI’nın bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve SATICI’ya verdiği bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırılık hallerinde ödemeyi yapan gerçek kişi veya tüzel kişi ALICI sıfatına haiz olur.
3.2. ALICI, web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürün’ün veya Ürünler’in temel nitelikleri, sunuluş şekli, ücretlendirme ve ücretin ödeme şekline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri, iptal, iade ve cayma politikalarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ulaştırabilir. ALICI, işbu Sözleşme'yi ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, verilen Ürün veya Ürünler’e ait temel özellikler, Ürün veya Ürünler’in vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
3.3. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ALICI’nın SİTE üzerinden onayladığı an itibariyle geçerli olur. ALICI, işbu Sözleşme'yi ve diğer sair sözleşmeleri elektronik ortamda onaylamakla birlikte aşağıdaki hususları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
a. SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgiler konusunda bilgilendirildiğini
b. Ürün veya Ürünler’in satın alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemlerin sunulduğunu,
c. SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri konusunda bilgilendirildiğini,
d. Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları konusunda bilgilendirildiğini,
e. Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı konusunda bilgilendirildiğini,
f. Ürün veya Ürünler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgilendirildiğini,
g. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ve bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumluluklarına ilişkin bilgilendirildiğini,
h. ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler hakkında bilgilendirildiğini,
i. ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği konusunda bilgilendirildiğini,
j. Gizlilik, Kişisel verilerin korunması ve ticari elektronik iletiler kapsamında bilgilendirildiğini, bunlara onay verilmesi durumunda kişisel verilerinin işlenebileceğini ve SATICI tarafından ticari elektronik iletiler gönderilebileceği konusunda bilgilendirildiğini,
k. Cayma hakkı olan Ürün veya Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği konusunda bilgilendirildiğini,
l. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürün veya Ürünler’in SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları, hediye çekleri,bedelsiz ürünler ve sağlanmış diğer ücretsiz/iskontolu imkanlar konusunda bilgilendirildiğini,
m. ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı konusunda bilgilendirildiğini,
n. Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından SİTE’de onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği konusunda bilgilendirildiğini,
o. Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği hususları konusunda bilgilendirildiğini
4.SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, FİYAT, ÖDEME BİLGİLERİ
4.1. Ürün’ün veya Ürünler’in temel nitelikleri, fiyatı, türü ve vergiler dahil satış bedeli aşağıdaki gibidir:
Ürün Açıklaması Adet Net Toplam Ara Toplam (KDV Dahil)
.............. .............. .............. ..............
    TOPLAM .............. TL

İlan edilen fiyatlar veya öneriler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen, promosyon kapsamında düzenlenen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

* Sipariş Tarihi: ..............
* Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli: ..............
* Kargo Ücreti: ..............
* Kargo Dahil Toplam Bedeli: ..............
* Ödeme Şekli ve Planı: ..............
* Teslimat Adresi: ..............
* Teslim Edilecek Kişi: ..............
* Teslim Şekli: ..............
* Fatura Adresi: ..............
4.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, Sözleşme’ye konu Ürün’ün veya Ürünler’in temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve Ürün veya Ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürün veya Ürünler ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünler’i satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. ALICI’ya iletilen veya web sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Ürün bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve ALICI, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır
5.SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLERİN TESLİMATI
5.1. MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtilen Ürün veya Ürünler, ALICI'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Her hangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.2. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
SATICI tarafından aksi kararlaştırılmadığı takdirde teslimat masrafları ALICI'ya aittir. Ürün’ün veya Ürünler’in teslimatı SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu Ürün’ün veya Ürünler’in ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Ürün’ün veya Ürünler’in, ALICI tarafından sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Ürün’ün veya Ürünler’in SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra, ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur. SATICI, ALICI tarafından gönderilecek, SATICI’nın ödemekle yükümlü olduğu kargo masraflarını geri çevirme hakkına sahiptir. Eğer SATICI tarafından bir kargo şirketi ile iadelere ilişkin bir protokol varsa ALICI ancak bu koşullara uymak şartıyla kargo masrafları SATICI’ya ait olmak üzere teslimat masraflarını ödemeksizin iade yapabilir.
5.3. TESLİMATA İLİŞKİN SORUMLULUK
ALICI, Ürün’e veya Ürünler’e ait temel özellikler, Ürün veya Ürünler’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI'nın, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’e veya Ürünler’i kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine “Hasar Tespit Tutanağı” hazırlatmalı ve bu konuda SATICI’yı bilgilendirmelidir. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün veya Ürünler’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün veya Ürünler’in sorumluluğu ve hasarlar ALICI'ya aittir. ALICI Teslimata ilişkin tüm taleplerini Kargo şirketine ileteceğini, bu hususta SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Birden çok Ürün veya Ürünler’in tek bir siparişte toplanmasında indirimin, promosyonun veya kargonun ücretsiz olacağı belirtilmiş ise, Ürün veya Ürünler’in birinin iade edilmesi halinde iade edilmeyen ürünün kargo bedeli veya promosyon oranı, indirim tutarı ALICI’dan tahsil edilir. SATICI’nın ilgili tutarları varsa ALICI’ya yapacağı iade ödemelerinden mahsup etme hakkı saklıdır.
6. ÜRÜN VEYA ÜRÜNLER’İN ÖDENMESİ ve İADESİ
6.1. SATICI tarafından aksi öngörülmemesi halinde, ALICI, Ürün veya Ürünler sağlanmadan önce bedelini tamamen ödemiş olmalıdır. Peşin satışlarda Ürün veya Ürünler’in tesliminden önce toplam bedel SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih edebilir, Ürün veya Ürünler’i sağlamaktan imtina edebilir. ALICI tarafından Ürün’ün veya Ürünler’in bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, mücbir sebep halleri gerçekleşirse SATICI Ürün’ün veya Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. İade olan Ürün veya Ürünler de kuponlar, indirimler veya promosyonlar kullanmışsa bu bedeller iade Sipariş konusu Ürün’ün veya Ürünler’in teslimatına ilişkin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. SATICI, ALICI’nın sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü tedarik edebilir.
6.2. ALICI'nın satış bedelini, kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar kartı çıkaran kuruluşça sağlanmış olan kredi ve/veya taksitli ödeme imkanları ile sınırlıdır. Bu nedenle, SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün veya Ürünler’in satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden, peşin satış kabul edilir. SATICI'nın taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi uygulanır.
6.3. ALICI'nın Ürün veya Ürünler’e ilişkin ödemeyi bir bankaya ait ATM cihazından ya da şubesinden IBAN numarası belirlenemez şekilde “hesaba yatırma” şeklinde yapması durumunda, Ürün veya Ürünler’in bedelinin işbu Sözleşme uyarınca ALICI'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI'ya bildireceğini ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
7. CAYMA HAKKI
7.1. Tüketici sıfatına haiz ALICI, Mevzuat gereğince belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Sözleşme’ye konu Ürün veya Ürünler’in kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye tesliminden veya Sözleşme’nin akdedildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, Sözleşme şartları ile Ön Bilgilendirme Formu şartları ile İptal, İade, Değişim ve Cayma Politikası’ndaki şartları sağlamak koşuluyla Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Kanunen aşağıdaki mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır
* Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
* Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
* Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
7.2. Cayma hakkı sadece tüketici sıfatına haiz olan gerçek kişiler için geçerli olup, şirket adına yapılacak olan ticari ilişkilerde kullanılması mümkün değildir. Bu 14 (ondört) günlük süre, mal satışına ilişkin sözleşmelerde tüketicinin malı teslim aldığı günden, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için ALICI, bu süre içinde Ürün veya Ürünler’i teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak, zarar veya yıpranmaya sebebiyet olmamak kaydıyla SATICI'ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla “Cayma Formu” nu göndererek bildirimde bulunmalıdır. ALICI’nın cayma bildiriminin SATICI'ya ulaşmasından sonra SATICI, bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına konu Ürün veya Ürünler de zarar, yıpranma veyahut kullanılma olmaması durumunda Ürün veya Ürünler’in bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI'ya iade edecektir.
7.3. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün veya Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Ürün veya Ürünler ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Ürün veya Ürünler’in, SATICI'ya iade edilirken, Ürün veya Ürünler’in teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. ALICI'nın cayma bildirimine konu Ürün veya Ürünler’e ve fatura aslının ibrazı ile siparişi teslim aldığı kargo şirketi aracılığı ile kargo bedeli ödenmeksizin SATICI'ya iadesi gerekmektedir. SATICI, ALICI tarafından gönderilecek, SATICI, ALICI’nın ödemekle yükümlü olduğu kargo masraflarının kendisine yükletildiği bir gönderi ile karşılaşması durumunda Ürün veya Ürünler’i geri çevirme hakkına sahiptir.
7.4. Bedelin İadesi
Ürün veya Ürünler’in bedeli tahsil edilmiş ise mevzuata uygun cayma halleri ve Sözleşme fesihlerinde, Sözleşme şartlarına uygun koşulların sağlanması koşuluyla ödenen bedel 14 (on dört) gün içinde ALICI'ya iadesine ilişkin işlem yapılır. İade ALICI'nın Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Ürün veya Ürünler’in bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesini takiben aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. Bedelin bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra ALICI hesaplarına aktarılması banka işlem süreci ile ilgili olup SATICI olası gecikmelerden dolayı sorumlu değildir. SATICI'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup ve indirim hakları saklıdır. Sözleşme'nin SATICI'nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.
7.5. Kredi Kartına İade Prosedürü
ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI'ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: ALICI Ürün veya Ürünler’i kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI'ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya Ürün veya Ürünler’in bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI'nın kredi kartına iadesi durumunda, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak kredi kartı hamilinin hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
7.6. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
29188 sayılı ve 27/11/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği M. 15 uyarınca aşağıdaki hallerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.
a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
f. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler..
g. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
h. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
i. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
j. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
Ürün veya Ürünler’in yukarıda yer sayılan kategorilerden birine girmesi halinde cayma hakkı kullanılamayacaktır.
8 DİĞER HÜKÜMLER
8.1. İşbu Sözleşme'de yer almayan hususlar ALICI tarafından web sitesi'nde görülen/onaylanan ön bilgilendirmelerde ve satış aşamaları veya bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar. ALICI'ya, bildirdiği elektronik posta adresine, işbu Sözleşme gönderildiği ve/veya elektronik ortamda kalıcı şekilde bilgilendirme yapıldığından söz konusu bilgilendirmelere ve bu işbu Sözleşme’ye elektronik ortamda her zaman ulaşılabilir.
8.2. İşbu Sözleşme ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; Tarafların yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.
8.3. ALICI ve SATICI işbu Sözleşme’nin Taraflar ve Tanımlar bölümünde belirtilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.4. SATICI, ALICI tarafından işbu Sözleşme’nin hükümlerine aykırı fiillerin gerçekleştirilmesi halinde her zaman Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir.
8.5. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir kısmının veya tamamının ilgili mevzuat çerçevesinde veya herhangi bir resmi ya da yargı merci tarafından geçersiz addolunması halinde, bu geçersizlik diğer maddelerin geçerliliğine etki etmeyecektir.
8.6. ALICI, Cayma, iptal veya iade haklarını kullanırken İptal, İade ve Cayma Politikasında belirlenen veya kanunda belirlenen usullere uygun davranmakla yükümlüdür.
9 MÜCBİR SEBEPLER
9.1. SATICI’nın kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve SATICI’nın işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, sokağa çıkma yasakları, devlet kısıtlamaları, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırılar, küresel elektrik kesintileri, hastalıklar ve salgınlar, çekirge ve sair hayvan istilaları, meteor veya gezegen çarpışmaları, uzaylı saldırıları, mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.
9.2. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
9.3. SATICI mücbir sebepler nedeniyle yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak SATICI’nın fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.
10 TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11 ŞİKAYET VE BAŞVURULAR
ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir.
12 UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve çıkan ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
SATICI
ALICI
 
 
HOMM BİTKİSEL ÜRÜNLER PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
EK-1: Cayma Hakkı Formu Örneği
CAYMA FORMU

 


 

Kime:
 
Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
- Sözleşme Tarihi:
- Mal veya hizmetin teslim veya ifa tarihi:
- Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
- Tüketicinin adı soyadı:
- Tüketicinin adresi:
- Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde) :
- Tarih :
;